Comparteix:

Recerca

El grup de recerca desenvolupa la seva activitat en dos aspectes de la ciència dels materials. Per una banda, estudia el comportament tèrmic dels alliatges ferromagnètics i, per l'altra, les propietats estàtiques i dinàmiques de materials dielèctrics compleixos, formats per cristalls líquids i cristalls líquids confinats amb sistemes micro i nanoestructurats

Aliatges ferromagnètics

al-ferrom.jpg

Dins de la línia d'aliatges ferromagnètics, al GRPFM realitzem intensos estudis de la tranformació martensítica, en colaboració amb el grup de recerca de la Facultat de Física de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel Dr. Eduard Cesari.

Els aliatges ferromagnètics amb memòria de forma presenten unes interesants propietats centrades en la transformació martensítica. Aixó fa que les seves possibilitats d'aplicaciósiguien amplies, abastant, entre altres, la fabricació d'elements sensors o d'actuadors sense contacte.

Cristalls líquids

cris-liq.jpg

Pel que fa a a la línia dels cristalls líquids, al GRPFM estudiem les propietats físiques d'aquests compostos en estat lliure i sota l'efect d'estructureas confinadores, en colaboració amb diferents grups de recerca, entre els que destaca el Grup de Cristalls Líquids del Departament de Física Aplicada II de la Facultat de Ciència i Tecnologia, en la Universitat del País Basc, liderat pel Prof. Miguel Ángel Pérez Jubindo.

Els cristalls líquids són materials que presenten al menys una fase intermèdia entre la líquida isótropa i la sólida cristal·lina. La seva recerca té un gran interès tant des del punt de vista fonamental com per el seu vast camp d'aplicacions tecnològiques com, per exemple, dins de l'òptica, l'optoelectrònica o, fins i tot, de la medicina.